Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 5 phút đọc

1. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh Thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký về việc tạm ngừng trước ít nhất 15 ngày làm việc. - Thông báo tới cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 05 ngày làm việc sau khi có xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh. - Trường hợp doanh nghiệp đã mua/in/tạo hóa đơn: - Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, lập Biên bản hủy hóa đơn và Thông báo kết quả hủy hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn. - Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Lưu ý: Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đăng bố cáo về việc tạm ngừng hoạt động trên 03 số báo liên tiếp (Báo giấy hoặc báo điện tử).

2. Thành phần hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký - Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của: - Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) - Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần) - Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên); - Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của: - Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) - Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần) - Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

Mục lục hồ sơ - Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). - Ghi chú: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Các bài viết liên quan: Thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.

lien-he

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo