Công văn 4571/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/11/2015 9 phút đọc

Ngày 04 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4571/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4571/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4571/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 983/CT-QLN ngày 30/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc tính tiền chậm nộp đối với Liên Hiệp các tô chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Đối với việc thu - chi khoản đóng góp:

Theo quy định tại tiết q, điểm 1.3.1, Mục II Thông tư số 59/2003/TT- BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước thì: “khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ừ-ong và ngoài nước là khoản thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng 100% do đổ, khoản chi từ nguồn thu này là khoản chỉ của NSĐP

  1. Đối với việc gia hạn nộp thuế không tính tiền chậm nộp:

Theo quy định tại điểm lc, điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ thì: “trường hợp được gia hạn nộp thuế chưa được thanh toán von đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước, được gia hạn nộp thuế, sổ tiền thuế nợ tỉnh đên thời đỉêm đê nghị gia hạn tối đa không vượt quả sổ tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gôm cả giả trị của các hoạt động tư vẩn, giảm sát, khảo sát thỉêt kê, lập kê hoạch dự ản đổi với các hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuế hỷ trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phát hoặc cỏ nguồn von từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế

Điểm 2, điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sổ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị đinh quy định về thuê thì: “người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đâu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước, được gia hạn sô tiên thuê nợ tính đên thời điếm để nghị gia hạn. sổ thuế được gia hạn tối đa không vượt quá sô tiên ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gồm cả giả trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án đối với các hợp đông của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuê ký trực tỉêp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phát hoặc có nguôn vỏn từ ngần sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quả 02 (hai) năm, kê từ ngày hết thời hạn nộp thuế”;

Điểm 10 điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

“Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn von ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuê) nên không nộp thuê kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiên thuê.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần còn lại từ nguôn ngoài ngân sách, nhưng chưa được đơn vị sử dụng von ngân sách nhà nước thanh toản nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiên chậm nộp đổi với sổ tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước ỉà đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước được giao dự toán chỉ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước

Từ quy định nêu trên, thì trường hợp của Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang thực hiện vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ nguồn vốn để thực hiện chương trình xã hội hóa trường học, giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Người nộp thuế thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn này từ Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Về thủ tục hồ sơ: thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các Thông tư: số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; 151/2014/TT-BTC ngay 10/10/2014 và số 26/2015/TT-BTC ngay 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tải Công văn 4571/TCT-QLN

Công văn 4571/TCT-QLN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4569/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4569/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo