Công văn 4555/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2015 7 phút đọc

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4555/TCT-CS trả lờiCông ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4555/TCT-CS

Nội dung Công văn 4555/TCT-CS

Kính gửi: Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Đ/C: KCN Biên Hòa II, Thành phổ Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 012/ACC-2015 ngày 18/8/2015 của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vê vấn đề này, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngàỵ 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Vê dự án đẩu tư mới:

  1. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định sổ 218/2013/NĐ-CP là:
  • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đông Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đâu tư có điều kiện được câp Giây chứng nhận đăng hỷ doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.
  • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có von đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục ỉĩnh vực đâu tư có điêu kiện) có Giấy chứng nhận đẩu tư từ ngày 01/01/2014 đế thực hiện dự án đâu tư độc lập này.
  • Văn phòng công chứng thành ỉập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thâm quyển câp Giấy phép đẩu tư hoặc Giây chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

  • Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuât, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kỉnh doanh được hưởng ưu đãi thuê thu nhâp doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miên thuê, giảm thuê) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuê đê kê khai nộp thuê riêng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu năm 2015 Công ty cổ phần chăn nuôi c.p Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai có thực hiện dự án đâu tư mới “Nhà máy thức ăn gia súc” tại Khu kinh tế Đông Nam thuộc tỉnh Nghệ An độc lập với các dự án đang hoạt động của Công ty và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì dự án “Nhà máy thức ăn g;ia súc” là dự án đầu tư mới của Công ty. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư mới đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật. Công tỵ phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuât, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuê riêng.

Tải Công văn 4555/TCT-CS

Công văn 4555/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4552/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Công văn 4552/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo