Công văn 4356/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/10/2015 6 phút đọc

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4356/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vấn đề vướng mắc về sử dụng hóa đơn GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4356/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4356/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3022/CT-QLN ngày 09/10/2015 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 125 Cienco 1 và Công ty TNHH thương mại P.T Tuấn Thu. về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14451/BTC- TCT vê việc triến khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015.

Căn cứ điểm 4.2 tại công văn 14451/BTC-TCT của Bộ Tài chính; Cục Thuê tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý đồng thời giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

“4.2. Biện pháp thông báo hóa đơn không có giả trị sử dụng:

Đoi với các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đã quá 30 ngày mà đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền ghi trên quyết định cưỡng chế thì phải ban hành ngay 100% quyết định cưỡng chế băng biện pháp thông báo hóa đơn không cổ giá trị sử dụng.

Sau khi hết thời hiệu thi hành của quyết định cường chế bằng biện thông báo hóa đơn không cổ giá trị sử dụng (01 năm), nếu đổi tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ sổ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp tiếp theo. Trường hợp chưa triển khai được biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hỏa đơn không cỏ giá trị sử dụng.

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giả trị sử dụng, nếu người nộp thuế cổ văn bản đề nghị xuất từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành đế cỏ nguồn thanh toán tiên lương công nhân, thanh toán các khoản chỉ phí đảm bảo sản xuât kỉnh doanh được liên tục thì cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế có văn bản cam kết nộp: toàn bộ sổ tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và kê hoạch nộp sô tiên thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ NSNN.

Ke hoạch nộp sổ tiền còn nợ này phải đảm bảo nộp hêt toàn bộ trước ngày 31/12/2015. Neu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuê dừng ngay việc xuất hỏa đơn lẻ

Trường hợp sổ tiền thuế nợ, tiền chậm nộp lớn hơn sô doanh thu phát sinh trên các hóa đơn sẽ sử dụng từ nay đên cuôi năm 2015 thì người nộp thuê phải cam kết nộp toàn bộ sổ tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất ỉẻ đó và nộp sô tiên thuế] tiền chậm nộp còn nợ bằng 30% - 50% doanh thu trên hóa đơn xuât lẻ. ”

Như vậy, để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đồng thời hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, cơ quan thuế sẽ thông báo từng hoá đơn có giá trị sử dụng cho Công ty, đồng thời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ giám sát việc này, tránh việc lạm dụng để thực hiện xuất hóa đon của Công ty.

Tải Công văn 4356/TCT-QLN

Công văn 4356/TCT-QLN Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4353/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4353/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo