Công văn 4353/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/10/2015 10 phút đọc

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4353/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4353/TCT-CS

Nội dung Công văn 4353/TCT-CS

Kính gửi:

  • Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
  • Công ty Cổ phần Spectre Việt Nam.

Trả lời công văn số 1476/CT-TTHT ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, công văn số 03-15/TCKT ngày 03/6/2015 của Công ty cổ phần Spectre Việt Nam về việc chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về chuyển lỗ như sau:

“2. Doanh nghiệp sau khỉ quyết toán thuế mà bị lễ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục sô ỉô vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyên lô tính liên tục không quá 5 năm, kế từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyến lô vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyến chính thức vào năm sau khi ỉập tờ khai quyêt toán thuế năm.

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quỷ trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ sỏ lô của quý trước vào các quỷ tiếp theo của năm tài chính đó. Khỉ qưyêt toán thuê thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyên toàn bộ và liên tục số lô vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lô theo quỵ định nêu trên. Doanh nghiệp tự xác định sổ lo được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tãc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyên lô có phát sinh tiếp số lễ thì sô lô phát sinh này (không bao gồm số lô của kỳ tĩ-ước chuyến sang) sẽ được chuyên lô toàn bộ và liên tục không quả 5 năm, kế từ năm tiếp sau năm phát sinh lố.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định sô lô doanh nghiệp được chuyến khác với so lô do doanh nghiệp tự xác định thì sô lô được chuyến xác định theo kết luận của cơ quan kiêm tra, thanh tra nhimg đảm bảo chuyến lô toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kê từ năm tiêp sau năm phát sinh lô theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu sổ lẽ phát sinh chưa chuyên hêt thì sẽ không được chuyên vào thu nhập của các năm tiếp sau. ”

Tại tiết c, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“c) Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013:

Trường hợp doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuê suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế doanh nghiệp hạch toán được kế từ ngày 01 thảng 7 năm 2013. Trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kỉnh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kế từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được xác định trên cơ sở sô thu nhập được áp dụng thuê suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (x) số tháng hoạt động sản xuất kỉnh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đên hêt năm tài chính đỏ Tại khoản 3, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quỵ định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý như sau:

“3. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quỷ

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quỷ là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quỷ theo mẫu sổ 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tỉnh theo quỷ theo mâu sổ 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ để tỉnh thu nhập doanh nghiệp ữong quỷ là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm, tra và tỷ ỉệ thu nhập chịu thuê trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuê đã kê khai thì áp dụng theo kêt quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Trong năm tỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mâu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lô thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quỷ theo mẫu 01A/TNDN. ' '

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty sau khi quyết toán thuê mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiêp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiêp sau năm phát sinh lỗ. Công ty tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại công văn số 1476/CT- TTHT ngày 16/6/2015 thì năm 2013 Công ty thực hiện kê khai thuế TNDN tạm tính với cơ quan thuế theo mẫu số 01B/TNDN (không xác định cụ thể thu nhập chịu thuê của từng quý) do đó việc chuyên lô chính thức chỉ được xác đinh khi lập tờ khai quyêt toán thuê năm 2013. Sau khi chuyển lỗ việc xác định thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất 20% kể tò 01/7/2013 được xác định theo công thức áp dụng đôi với trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 quy định tại Điểm c, khoản 3, Điều 1, Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính.

Tải Công văn 4353/TCT-CS

Công văn 4353/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4347/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4347/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo