Công văn 68307/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 8 phút đọc

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68307/CT-HTr trả lời Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 68307/CT-HTr

Nội dung Công văn 68307/CT-HTr

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng

Trả lời công văn số 10127/CCT-TTHT&ẠC ngày 11/09/2015 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trumg hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhu sau:

Căn cứ Điều 13 Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cùa Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 cùa Chính phù:

"Ị. Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhimg có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ can có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

Trường hợp tổ chức, hộ và cả nhân không kinh doanh có bất động sản cho í huê thì cơ quan thuê quản ỉỷ địa bàn có bât động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ

Tổ chức, hộ, cả nhân có nhu cầu sử dụng hoá đom lẻ phải có đơn đề nghị cáp hóa đơn lẻ (mâu sỏ 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Cân cứ đơn để nghị cấp hỏa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế cỏ trách nhiệm hướng dân người nộp thuê xác định sô thuê phải nộp theo quy định cùa pháp luật vê thuê. Riêng trường hợp được câp hoá đơn giả trị gia tăng lẻ thì so thuế giả tĩ'ị gia tăng phải nộp ỉà số thuế giá trị gia tăng ghi trẽn hoủ đơn giá trị gia tăng cáp lẻ. "

Căn cứ Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư sổ 96/2005/1T-BTC ngày 22/06/2015 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chỉ phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sàn.
  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sàn của cá nhân mà tại h(jp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đong thuê tòi sàn, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cả nhân.
  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sàn có thỏa thuận tiên thuê tài sản chưa bao gôm thuê (thuê giả trị gia lăng, thuê thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuê thay cho cá nhàn thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng sổ tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cả nhân. "
Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Quản ]ý thuế và Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế môn bài:

"2. Khai thuế môn bài là ỉoại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuổi cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuâì kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kỉĩQĨ thuế môn bài tl'ong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kê từ ngày cấp giây chứng nhận đăng kỷ kinh doanh và đăng ký thuê hoặc ngày câp giây chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp.

Đổi với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hô sơ khai thuê môn bài cho các năm tiêp theo nêu không thay đôi các yêu tô làm thay đôi vẻ mức thuê môn bài phải nộp.

Trường hợp ngưàrì nộp thuế có sự thay đổi các yếu to liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi so thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hổ sơ khai thuê môn bài cho năm tiêp theo, thời hạn khai thuê chậm nhât là ngày 3 ỉ/ỉ 2 cùa năm có sự thay đôi. "

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp cá nhân cho thuê tài sản có tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và có nhu cầu và đề nghị cấp hóa đơn lẻ thì vẫn thực hiện cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC Về việc khai thuế môn bài đối với cá nhân cho thuê tài sản, đề nghị CCT quận Hai Bà Trưng căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên để thực hiện.

Tải Công văn 68307/CT-HTr

Công văn 68307/CT-HTr Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 68306/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Công văn 68306/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo