Công văn 4190/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/10/2015 5 phút đọc

Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4190/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Băc Ninh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4190/TCT-CS

Nội dung Công văn 4190/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuê tỉnh Băc Ninh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1310/CT-KT1 ngày 01/6/2015 của Cục Thuê tỉnh Băc Ninh báo cáo và đê nghị hướng dân xử lý ưu đãi thuê TNDN đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam. Sau khi nhận được công văn số 1310/CT-KT1 nêu trên, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính có công văn số 8419/BTC-TCT ngày 23/6/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án của Công ty TNHH Nokia Việt Nam.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của Bộ Ke hoạch và Đầu tư (công văn số 6379/BKH&ĐT-QLKKT ngày 11/9/2015), Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2379/BKH&CN-CNC ngày 03/7/2015) (công văn photocoppy kèm theo) như sau:

- về điều kiện để hưởng ưu đãi:

+ Theo ý kiến của Bộ KH&ĐT và quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000409 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp thì: Công ty TNHH Nokia Việt Nam được hưởng các ưu đãi khi thực hiện đúng các cam kết tại Khoản 3.1 Điều 3 của Giấy CNĐT, trong đó có điều khoản về đáp ứng các tiêu chí của doanh nghiệp công nghệ cao.

+ Theo ý kiến của Bộ KH&CN thì: Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định.

- về thời điểm áp dụng ưu đãi theo điều kiện công nghệ cao:

+ Theo ý kiến của Bộ KH&ĐT thì: Trường họp Nokia Việt Nam thực hiện đúng cam kết đã ghi nhận trong Giấy CNĐT thì thời điếm áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ngay từ năm đầu tiên đi vào hoạt động sản xuất; Trường hợp Nokia không thực hiện đúng cam kết thì được hưởng ưu đãi theo điều kiện thực tế đáp ứng.

+ Theo ý kiến của Bộ KH&CN thì: Thời điểm áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao được xác định trên cơ sở ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xin ý kiến về vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Cục Thuế tổng hợp báo cáo để Tổng cục Thuế xem xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tải Công văn 4190/TCT-CS

Công văn 4190/TCT-CS Tại đây bản PDF
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế

Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo