Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4092/TCT-DNL trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4092/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4092//TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4092 /TCT-DNL

V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3352/EVN-TCKT ngày 17/8/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và công văn sổ 55833/CT-KTT2 ngày 27/8/2015 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ nộp thuế tại địa phương nơi có các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN. về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Đối với điện của các nhà máv thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giả trị gia tăng.”

Khoản 13 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máv thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015, đế đảm bảo ổn định ngân sách của các địa phương đã được Quốc hội thông qua, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Tải công văn 4092/TCT-DNL

Công văn 4092/TCT-DNL  Tại Đây bản Doc

Công văn 4092/TCT-DNL Tại đây bản PDF

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …