Công văn 4037/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2015 5 phút đọc

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4037/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4037/TCT-CS

Nội dung Công văn 4037/TCT-CS

Trả lời công văn số 6954/CT-TTr2 ngày 15/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 1408/DH ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH De Heus về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kỉnh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tô chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyên đôi sở hữu doanh nghiệp theo quỵ định của pháp luật thì cơ sở kỉnh doanh mới sau khi cỏ sự thay đôi nêu trên tiếp tục hưởng iru đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các iru đãi vê thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nêu vân đáp ứng các điểu kiện leu đãi đầu tư”. Tại Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngàỵ 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuê thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kỉnh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kỉnh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyên đối hình thức doanh nghiệp, chuyến đôi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định sổ 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kỉnh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thê với ngành nghê kỉnh doanh như trước đây. ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập mợi nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư mà kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Tải Công văn 4037/TCT-CS

Tải Công văn 4037/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo