Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4036/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4036/TCT-CS

Nội dung Công văn 4036/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0206/2015/CV ngày 19/6/2015 của Công ty TNHH Hải sản Bền Vững và công văn số 20/CVCNCTY ngày 15/7/2015 của Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam. về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tong cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:

“Điều 2. Đổi tượng nộp thuế

1. Đổi tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cả nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thô Việt Nam và cả nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điêu 3 của Luật này phải sinh trong lãnh thố Việt Nam. ”

- Tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN hướng dẫn:

“ Đổi với cả nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập ”

- Tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng cỏ thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhimg có thu nhập chịu thuê phát sinh tại Việt Nam. ”

- Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tố chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung câp dịch vụ dưới đây cho tô chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), mảy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dân), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thê kềm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cảo, tiếp thị trên internet);

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới: bản hàng hỏa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;... ”

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên thì cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài thì thu nhập của cá nhân không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Tổ chức chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới.

Tải Công văn 4036/TCT-CS

Tải Công văn 4036/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo