Công văn 2163/TCT-CS về việc thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/06/2015 11 phút đọc

Tải công văn 2163/TCT-CS về việc thuế GTGT Tại đây  

Trả lời công văn số 668/CT-TTHT ngày 20/1/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“a) Góp vn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sn của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gc tài sản.”

Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam,

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng ln theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT,

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chng t thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này....”

Tại Khoản 3b Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưađăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư ti đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanhtrong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng tr lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu s thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khu trừ hết và s thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục vềđăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, s thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Tại Điểm 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ trong một số trường hợp:

“b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Công ty Thành Công) thành lập Công ty TNHH một thành viên Thành Công - Vĩnh Long (Công ty Thành Công Vĩnh Long) để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng dệt may, Công ty Thành Công ký các hợp đồng thuê đất, hợp đồng với các nhà thầu để thi công xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị và các dịch vụ khác để thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 668/CT-TTHT ngày 20/1/2015 về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Công ty Thành Công phát sinh trước thời điểm Công ty Thành Công Vĩnh Long được cấp phép hoạt động.

Về hóa đơn, chứng từ: Khi Công ty Thành Công bàn giao toàn bộ giá trị tài sản đã đầu tư nhà máy cho Công ty Thành Công Vĩnh Long thì Công ty Thành Công phải có Biên bản bàn giao tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo