Công văn 1825/TCT-CS

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/05/2015 9 phút đọc

Ngày 14/05/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn 1825/TCT-CS trả lời việc sử dụng biên lại tự in theo Công văn 1019/CT-HCQTTVAC ngày 27/04/2015 và công văn 608/CT-HCQTTVAC của Cục thuế tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã đăng ký sử dụng sử dụng và thông báo phát hành biên lai thu phí tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An và đã xây dựng hệ thống biên lai thu phí bằng thẻ theo hình thức tự in. Tuy nhiên hệ thống tự in vẫn đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại điểm b khoản 2.2 Điều 3 Thông tư 153/2012/TT-BTC và đáp ứng yêu cầu quản lý, khi cần thiết có thể in ra giấy theo quy định. Vì vậy, Tổng cục thuế cho phép doanh nghiệp sử dụng biên lại thu phí theo hình thực tự in dưới dạng thẻ nhưng in được ra giấy theo mẫu quy định

Download Công văn 1825/TCT-CS

Bản PDF: Tại đây

Bản word: Tại đây

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1825/TCT-CS V/v sử dụng biên lai tự in

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1019/CT-HCQTTVAC ngày 27/4/2015 và công văn số608/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng biên lai tự in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2.2 Điều 3 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước về phát hành chứng từ thu phí lệ phí:

2.2. Đối với cơ quan thu phí, lệ phí

b) Trường hợp tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí

b1) Cơ quan thu phí, lệ phí phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in) đảm bảo cho việc in Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

+ Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm quản lý thu phí, lệ phí gắn liền với phần mềm kế toán; đồng thời đảm bảo dữ liệu của Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập Biên lai.

+ Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí hoặc đã bị xử phạt trong thời hạn 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí lần trước đến nay không bị xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí.

b2) Hệ thống tự in phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Việc đánh số thứ tự trên Biên lai thu tiền phí, lệ phí được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số Biên lai thu tiền phí, lệ phí chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy);

+ Phần mềm ứng dụng để in Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

Trường hợp Cơ quan thu phí, lệ phí mua phần mềm của các tổ chức cung ứng phần mềm tự in thì phải lựa chọn tổ chức đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in chưa lập phải được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.

+ Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in đã lập được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin và nội dung biên lai phải đảm bảo có thể truy cập, kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình thì Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là chủ dự án khu du lịch sinh thái Tràng An (Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình). Doanh nghiệp đã đăng ký và thông báo phát hành biên lai thu phí tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An theo hình thức đặt in. Tuy nhiên, Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống biên lai thu phí bằng thẻ theo hình thức tự in. Cục thuế đã kiểm tra, xác định hệ thống tự in đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại điểm b2 khoản 2.2 Điều 3 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính và đáp ứng yêu cầu quản lý, khi cần thiết có thể in ra giấy theo đúng mẫu quy định.

Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục thuế tại công văn số 1019/CT-HCQTTVAC ngày 27/4/2015 như sau: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sử dụng biên lai thu phí tại Khu du lịch sinh thái Tràng An theo phương thức tự in, về hình thức biên lai được thể hiện dưới dạng “thẻ” nhưng in được ra giấy theo mẫu quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

 
Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC -BTC; - Vụ PC, TVQT-TCT; - Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

Cap-nhat
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1813/TCT-QLN

Công văn 1813/TCT-QLN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo