Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/11/2016 6 phút đọc

Doanh nghiệp luôn chi các khoản công tác phí cho người lao động trong quá trình đi công tác, Vậy thì khi nào các khoản này chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động và khi nào các khoản phí này được miễn thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung như sau:

Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động
Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền ỉưomg, tiền công do ngươi sử dụng lao dộng trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thưc:

...đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phỉ, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoản chỉ không tính vào thu nhập chịu thuế đỗi với một sổ trường hợp như sau:

.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tể chức kinh doanh, các văn phòng đạỉ diện: mức khoán chi áp dụng phủ hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. ”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp nghị định số 12/2015/NĐ- CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

" Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.9. Chỉ phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Chi phụ cấp cho người lao động đì công tác, chi phỉ đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tỉnh vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoản tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đĩ công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chỉnh hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tỉnh vào chi phỉ được trừ khoản chi khoản nền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có các văn bản quy định về các khoản chi cho người lao động được quy định trong các văn bản lưu hành nội bộ công ty như quy chế tài chính, quy chế nội bộ,.... và các khoản chi đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ thì khoản chi đó đối với người lao động được miễn thuế TNCN và đối với doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Mời các bạn xem tiếp bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn phân loại tài sản cố định hữu hình năm 2017

Hướng dẫn phân loại tài sản cố định hữu hình năm 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo