Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

haivtca Tác giả haivtca 17/02/2017 12 phút đọc

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các bút toán cần thực hiện

Cuối mỗi tháng, quý, năm, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

 • Bút toán tính lương,
 • Bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; trích khấu hao tài sản cố định,
 • Bút toán kết chuyển thuế GTGT (Nếu có)
 • Các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ
Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

II. Cách định khoản các bút toán cuối kỳ

1. Định khoản bút toán tính lương

 • Bút toán 1: Khi tính lương của người lao động ở các bộ phận (Lấy số liệu trong phần tổng thu nhập theo từng bộ phận). Tùy thuộc vào lao động làm việc ở bộ phận nào để tính vào chi phí của bộ phận đó. Định khoản như sau:

Nợ TK 622: Lao động trực tiếp sản xuất sản phầm Nợ TK 6231: Lao động sử dụng máy thi công Nợ TK 6271: Lao động làm việc tại phân xưởng Nợ TK 6411: Lao động ở bộ phận bán hàng Nợ TK 6421: Lao động làm việc ở bộ phận quản lý doanh nghiệp Có TK 334: Phải trả người lao động (3341, 3348).

 • Bút toán 2: Tính các khoản trích theo lương để khấu trừ vào thu nhập của người LĐ (BHXH, BHYT, BHTN)

Nợ TK 3341: Phải trả người lao động (3341) Có TK 3383: BHXH (8% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3384: BHYT (1,5% x thu nhập tính bảo hiểm Có TK 3386: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 3: Tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của LĐ trực tiếp sản xuất sản phẩm tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ.

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 4: Định khoản tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên QLPX vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ.

Nợ TK 627: Chi phí quản lý phân xưởng Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 5: Định khoản các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của NVBH vào chi phí bán hàng của doanh nghiệp.

Nợ TK 6421: Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 6: Định khoản các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên QLDN vào chi phí của doanh nghiệp.

Nợ TK 6422: Chi phí QLDN Có TK 3382 – KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3383 – BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3384 – BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm) Có TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 7: Định khoản khấu trừ thuế TNCN (nếu có) vào lương

Nợ TK 334 Tổng số thuế thu nhập cá nhân

Có TK 3335

 • Bút toán 8: Định khoản khi trả lương cho công nhân viên:

Nợ TK 334: Số tiền còn phải thanh toán cho công nhân viên

Có TK 111 hoặc TK 1121

 • Bút toán 9: Định khoản thanh toán tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383: Số tiền đã trích BHXH

Nợ TK 3384: Số tiền đã trích BHYT

Nợ TK 3389: Số tiền đã trích BHTN

Có TK 1111, 1121

2. Định khoản bút toán trích khấu hao tài sản cố định: Nợ TK 627: Khấu hao của bộ phận phân xưởng

Nợ TK 6421: Khấu hao ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 642: Khấu hao ở bộ phận quản lý

Có TK 2141: Tổng số khấu hao.

3. Định khoản bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:

Nợ TK 627: CP trả trước ở bộ quản lý phân xưởng

Nợ TK 6421: CP trả trước ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422: CP trả trước ở bộ phận quản lý

Có TK 242: Tổng số đã phân bổ trong kỳ

4. Định khoản bút toán kết chuyển thuế GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

Nợ TK 3331

Có TK 1331 Số tiền là số nhỏ hơn giữa số dư Nợ TK 133 với số dư Có TK 3331

5. Định khoản bút toán tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ Nợ TK 632

Có TK 156

6. Định khoản bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 5111

Có TK 521

7. Định khoản bút toán kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5113) Nợ TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính Nợ TK 711: Thu nhập khác Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

8. Định khoản bút toán kết chuyển giá vốn, chi phí:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632: Số dư Nợ tài khoản giá vốn hàng bán Có TK 635: Chi phí tài chính Có TK 641: Chi phí bán hàng Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 811: Chi phí khác

9. Định khoản bút toán xác định lợi nhuận kế toán

- Trường hợp 1: Nếu Doanh thu > Chi phí (bên Có TK 911 > bên Nợ TK 911) tức là doanh nghiệp có lãi hạch toán như sau:

- Xác định CP thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334

- Kết chuyển lợi nhuân Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 Có TK 4212

- Trường hợp 2: Nếu Doanh thu < Chi phí (bên Nợ TK 911 > bên Có TK 911) tức là doanh nghiệp lỗ kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan: kết chuyển cuối kỳ, bút toán kết chuyển cuối kỳ, định khoản các bút toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh, xac dinh ket qua kinh doanh....

Mời các bạn xem tiếp:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn hạch toán chi phí mô giới khi hợp tác kinh doanh với cá nhân

Hướng dẫn hạch toán chi phí mô giới khi hợp tác kinh doanh với cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo