Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 07/11/2015 10 phút đọc

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì
Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

1. Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

- Doanh nghiệp Nhà nước kỳ lập báo cáo là Quý, năm và phải nộp cho những cơ quan sau: + Cơ quan tài chính. + Cơ quan thuế. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kỳ lập báo cáo là năm và phải nộp cho những cơ quan sau: + Cơ quan tài chính. + Cơ quan thuế. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Các loại doanh nghiệp khác + Cơ quan thuế. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài các cơ quan trên thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

+ Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. + Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). + Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm). + Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán. + Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). + Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính. + Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu. + Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu. Lưu ý: Các doanh nghiệp cần phải lưu ý thời gian nộp báo cáo tài chính như sau - Đối với doanh nghiệp nhà nước + Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định. - Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; - Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày; - Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

2. Doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

- Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: + Cơ quan thuế. + Cơ quan đăng ký kinh doanh. + Cơ quan thống kê. - Hợp tác xã phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: + Cơ quan thuế. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Các doanh nghiệp cần phải lưu ý thời gian nộp báo cáo tài chính như sau

- Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. - Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào, BCTC phải nộp cho những cơ quan nào

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4592/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4592/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo