1784/TCT-CC- Quản lý thuế hộ kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 16/05/2015 9 phút đọc

Ngày 11 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1784/TCT-CC về việc Quản lý thuế hộ kinh doanh với nội dung và tải văn bản gốc dưới đây:

Tải công văn tại đây Tải công văn bản word Tại đây

Nội dung công văn số 1784/TCT-CC- quản lý thuế hộ kinh doanh như sau:

 

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1784/TCT-CC V/v quản lý thuế hộ kinhh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 805/CT-THNVDT ngày 06/02/2015 của cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong quản lý và công khai hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quản lý hộ kinh doanh

1.1. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (nộp thuế khoán) nghỉ hẳn kinh doanh.

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 21 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định trước ngày 15/12 hàng năm hộ nộp thuế khoán phải khai và nộp tờ khai thuế của năm sau cho cơ quan thuế.

Tại Khoản 8 Điều 21 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định căn cứ vào tài liệu khai thuế của hộ nộp thuế khoán, kết quả điều tra thực tế, biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến của hộ nộp thuế khoán phản hồi khi niêm yết công khai Chi cục thuế thực hiện lập và duyệt Sổ bộ thuế. Tiền thuế khoán được ổn định cho cả năm tính thuế. Việc duyệt Sổ bộ thuế ổn định năm phải được thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm.

Tại Khoản 11 Điều 21 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định trường hợp hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đề nghị miễn giảm thuế thì Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế được miễn, giảm và ban hành Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì tiền thuế khoán của hộ kinh doanh trong năm được xác định trước ngày 15/1 hàng năm và được ổn định cho cả năm tính thuế. Do đó, đối với trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị được miễn, giảm thuế gửi cơ quan thuế thì không được điều chỉnh tờ khai về bằng không mà cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian lập bộ tính thuế còn lại trong năm của hộ khoán ( từ thời điểm xin nghỉ hẳn kinh đoanh đến hết 31/12). Trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục đóng MST, năm sau không lập bộ với HKD này.

Hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định miễn, giảm thuế phải được lập và theo dõi ở Danh sách hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh được miễn giảm thuế (mẫu số 12/QTr-HKD) và cơ quan thuế phải công khai mẫu này.

1.2. Hộ nộp thuế khoán tạm nghỉ kinh doanh.

Hộ nộp thuế khoán xin tạm nghỉ kinh doanh có thời gian tạm nghỉ kéo dài qua (02) hai năm (Ví dụ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015) có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của chủ hộ kinh doanh thì thực hiện:

- Trường hợp đã lập bộ tính thuế thì cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trong năm của hộ kinh doanh (từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2014)

- Kỳ lập bộ năm sau cơ quan thuế không phải thực hiện miễn, giảm thuế trong thời tạm nghỉ còn lại (tháng 1, 2/2015); hết thời gian tạm nghỉ kinh doanh, HKD ra kinh doanh trở lại thì phải khai thuế (kỳ tính thuế từ tháng 3/2015 đến hết năm), cơ quan thuế lập bộ tính thuế từ tháng 3/2015.

1.3. Quản lý hộ mới ra kinh doanh của những tháng trước nhưng chưa đưa vào lập bộ tính thuế (Ví dụ hộ khoán ra kinh doanh từ tháng 2/2014 nhưng đến tháng 4/2014 cơ quan thuế mới điều tra phát hiện)

Hộ mới ra kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục đăng ký thuế và khai thuế thì cơ quan thuế phải hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, cơ quan thuế lập bộ tính thuế khoán của hộ kinh doanh từ tháng điều tra phát hiện (tháng 4/2014). Trường hợp cơ quan thuế có đủ căn cứ pháp lý xác định hộ kinh doanh đã ra kinh doanh trước nhưng chưa thực hiện khai, nộp thuế thì truy thu và xử phạt theo quy định.

2. Về xử lý dữ diệu trên hệ thống phần mềm CNTT và kết xuất các mẫu biểu công khai thông tin hộ nộp thuế khoán.

Các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục thuế ghi nhận và nâng cấp trong thời gian tới

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh được biết./.

 
Nơi nhận:- Như trên; - Tổng cục trường (để b/c) - Vụ QLT TNCN - Cục CNTT- Lưu VT, CC (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC - BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA

 
 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 1775/TCT-CS - thuế GTGT

Công văn 1775/TCT-CS - thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo