Home » Tin tức » Thuế » Tổng hợp Về Hóa đơn

Tổng hợp Về Hóa đơn

Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dụng dịch vụ sẽ bao gồm 4 thông tư chính: Thông tư 39/2014/TT-BTCThông tư 10/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về Hóa đơn cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

1. Thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

  • Toàn văn nội dung văn bản và tải Thông tư 39/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới, những nội dung cần chú ý của Thông tư 39/2014/TT-BTC Tại đây

2. Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  • Toàn văn nội dung văn bản và tải Thông tư 10/2014/TT-BTC tại đây

3. Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

  • Toàn văn nội dung văn bản và tải Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây

4. Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

  • Toàn văn nội dung văn bản và tải Thông tư 26/2015/TT-BTC tại đây
  • Những điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC tại đây

Tài liệu ôn thi phần hóa đơn

Slide bài giảng về Hóa đơn Tại đây Tại đây Năm 2015 đang cập nhật

Video và Mp3 bài giảng Tại đây

Tiếp theo

Chứng quyền có Đảm bảo

Chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm là gì? Chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN đối với …