Home » Bài viết » Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………….…………………

[07] Quận/huyện: …………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………

[09] Điện thoại:………………..…..[10] Fax:….….………. [11] Email:…..……………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):…………………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[17] Điện thoại: …………………………….. [18] Fax: …………………………. [19] Email: ………………….

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………….

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[23] Quận/huyện: ……………………. …..[24] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[25] Điện thoại: ………………………. .…. [26] Fax: …………………………. [27] Email: …………………..

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………………………..Ngày:………………………………

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….…………………….Ngày …..tháng……năm …..

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ……………………….Ngày……tháng …..năm…..

Cơ quan cấp: …………………………………………………………….Ngày cấp:………………………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 12/KK-TNCN, Mẫu số 12/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …