Home » Bài viết » Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………….…………………

[07] Quận/huyện: …………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………

[09] Điện thoại:………………..…..[10] Fax:….….………. [11] Email:…..……………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):…………………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[17] Điện thoại: …………………………….. [18] Fax: …………………………. [19] Email: ………………….

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………….

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[23] Quận/huyện: ……………………. …..[24] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[25] Điện thoại: ………………………. .…. [26] Fax: …………………………. [27] Email: …………………..

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………………………..Ngày:………………………………

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….…………………….Ngày …..tháng……năm …..

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ……………………….Ngày……tháng …..năm…..

Cơ quan cấp: …………………………………………………………….Ngày cấp:………………………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 12/KK-TNCN, Mẫu số 12/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …