Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 07/05/2016 7 phút đọc

Trên thực tế, sau khi mua hàng, nhiều người nộp thuế nhận được hóa đơn GTGT từ nhà cung cấp nhưng không theo số thứ tự. Vậy trường hợp đó, hóa đơn có bị sai không? Và người bán sẽ bị xử phạt như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung như sau:

Xử phạt Viết hóa đơn không theo số thứ tự

Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?
Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, quy định:

"b) Lập hóa đon không theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn theo quy định.

Hóa đơn được lập liên tục từ so nhỏ đến sổ lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính vê hóa đơn bán hàng hóa, cung ímg dịch vụ.

b.l) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện ỉỉên tục từ sổ nhỏ đến sổ lớn nhung khác quyên (quyên có sô thứ tự ỉcm hơn dùng trước), tô chức, cá nhân san khỉ phát hiện ra đã hủy (không dùng) qưvên có sô thứ tự bé hơn...

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đổi với hành vỉ khác lập hóa đom không theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn theo quv định. "

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đơn vị có các cửa hàng., địa điểm kinh doanh khác nhau nên việc thực hiện viết hóa đơn được ủy nhiệm cho từng chi nhánh. Theo quy định điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 :

Trường hợp tô chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhảnh có sử dụng chung mâu hỏa đơn của tô chức nìumg khai thuê giá trị gia tăng riêng thì tìmg đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông bảo phát hành cho cơ quan thaê quản ỉỷ trực tiếp. Trường hợp tô chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của tô chức nhung tô chức thực hiện khai thuê giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhảnh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

+ Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn:

"d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ sô nhỏ đên sô lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiêu cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt ỉn có cùng kỷ hiệu theo phương thức phân chia cho tìmg cơ sở trong toàn hệ thông thì tô chức kỉnh doanh phải có sô theo dõi phân bô sô lượng hóa đơn cho tìmg đơn vị trực thuộc, tùng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn trong phạm vi sô hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tô chức kinh doanh cỏ nhiên cơ sở bán hàng hoặc nhiêu cơ sở được ủy nhiệm đông thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng kỷ hiệu theo phương thức truy xuât ngân nhiên từ một máv chủ thì tô chức kinh doanh phải có quyêt định phương án cụ thê vê việc truy xuât ngân nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ sô nhỏ đên sô lớn cho hóa đơn truy xnât toàn hệ thông của tô chức kinh doanh. "

Khi đó, trường hợp những hóa đơn của một đơn vị nhưng do nhiều cơ sở viết cho khách hàng thì hóa đơn vẫn hợp lệ và người nộp thuế không bị chịu phạt nếu các đơn vị trực thuôc sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn trong phạm vi sô hóa đơn được phân chia.

Mời các bạn xem chi tiết thêm

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách tính thời hạn nộp tờ khai thuế không bị nộp phạt

Cách tính thời hạn nộp tờ khai thuế không bị nộp phạt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo