Home » Bài đăng » Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình là bao nhiêu?

Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình là bao nhiêu?

Nếu trong một gia đình tham đóng bảo hiểm y tế cho các thành viên thì phải đáp ứng điều kiện gì mới được giảm trừ và mức giảm trừ là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình như sau:

Quy định Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình là bao nhiêu?

Theo quy định tại 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 năm 2014 có đề cập như sau

“3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

a) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Như vậy, để  giảm trừ mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì cần phải đáp ứng điều kiện là tất cả các thành viên trong gia đình cẩn phải tham gia bảo hiểm y tế tại cùng một thời điểm.

tỷ lệ giảm trừ sẽ được tính như sau: Mức đóng của người thứ nhất là 6% mức lương cơ sở

Tỷ lệ giảm trừ theo mức đóng của người thứ nhất (%)
Người thứ hai70
Người thứ ba60
Người thứ tư50
Người thứ năm40

Mời các bạn xem chi tiết thêm:

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …