Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm và đại lý thu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 4 phút đọc

Khi được cơ quản bảo hiểm ủy quyền thu bảo hiểm xã hội thì đại lý thu, đơn vị sẽ thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm và đại lý thu theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm

Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ của người tham gia và đon vị.

Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng).

  • Trường hợp gửi Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mầu D02-TS) bằng hình thức trao đổi thông tin qua mạng internet thì cuối tháng chuyển thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh (nếu có) kể từ thời điểm báo giảm đến khi cơ quan BHXH nhận được thẻ BHYT do đơn vị có trách nhiệm thanh toán.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH

Phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong đơn vị.

Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các quy định về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Trách nhiệm của Đại lý thu

Thực hiện đúng quy trình, quy định tại Văn bản này; bảo quản, sử dụng biên lai thu tiền do cơ quan BHXH cấp, đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo quy định.

Thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người tham gia về mức đóng, phương thức đóng, địa điểm đóng, quyền lợi về BHXH, BHYT theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về lập hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và số tiền đã thu của người tham gia theo quy định.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo