Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực

Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về tên, địa chỉ (đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận), doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để cập nhật thay đổi.

Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để thay đổi, bổ sung thông tin theo mẫu số 02/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký phát hành hóa đơn xác thực, doanh nghiệp truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu số 05/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo