Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/06/2015 6 phút đọc

Tài sản cố định khi đưa vào sử dụng doanh nghiệp trích khấu hao tài sản theo thời gian và phương pháp trích khấu hao đã được đăng ký với cơ quan thuế. Vậy doanh nghiệp có được phép thay đổi thời gian và phương pháp trích khấu hao tài sản không?

Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định
Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 10 Khoản 3, Điểm c quy định về thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định như sau:

“c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.”

Căn cứ theo quy định trên:

  • Doanh nghiệp được phép thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định một lần đối với mỗi một tài sản.
  • Việc thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định không được vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của tài sản và thời gian khấu hao tài sản vẫn năm trong khung thời gian khấu hao tại phụ lục 01 Thông tư 45/2013/TT-BTC.
  • Không làm thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 4 quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

“4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ theo quy định trên:

  • Doanh nghiệp được thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định một lần đối với mỗi tài sản.
  • Doanh nghiệp phải có thông báo vào văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Doanh nghiệp phải giải trình rõ sự ảnh hưởng của việc thay đổi trích khấu hao tài sản đối với doanh nghiệp.

Kết luận.

Mỗi tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ được thay đổi việc trích khấu hao tài sản như sau:

  • Thời gian khấu hao tài sản cố định một lần.
  • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
  Mời các bạn xem tiếp bài viết: Tài sản cố định đi thế chấp có được trích và hạch toán khấu hao Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Doanh nghiệp có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo