Những điểm mới của việc khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/01/2015 14 phút đọc
Năm 2014 là một năm có nhiều thay đổi về chính sách thuế, vậy Những điểm mới của việc khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 sẽ có những gì. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

1. Khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 dựa trên các thông tư sau:

+ Thông tư hướng dẫn số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 15/8/2013 tiếp tục áp dụng cho quyết toán 2014 nhưng có thay đổi một số nội dung tại TT số 119/2014.

+ Thông tư 119/2014: Thay Mẫu Tờ khai thuế TNCN với TN từ chuyển nhượng BĐS; TN nhận thừa kế, quà tặng là BĐS (mẫu số 11/KK-TNCN): Nhóm cá nhân nhận thừa kế, quà tặng được khai đại diện mà không bắt buộc từng cá nhân phải khai thuế.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC.

2. Sửa đổi, bổ sung về hồ sơ khai quyết toán đối với tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động.

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm a Sửa đổi, bổ sung điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân thì cơ quan thuế căn cứ dữ liệu của ngành thuế để xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế”.

Trước đây: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN của đối tượng trên phải có chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

3. Sửa đổi về nơi nộp hồ sơ khai thuế đôi với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế.

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm b Sửa đổi dấu cộng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm c.2.1, khoản 2 Điều 16 hướng dẫn việc cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Tổ chức trả thu nhập cho cá nhân.

- Nếu có thay đổi nơi làm việc và tại nơi mới trả thu nhập đến cuối năm có tính GTGC thì nộp hồ sơ QTT tại CQT quản lý tổ chức, cá nhân trả TN cuối cùng.

- Nếu thay đổi nơi làm việc và tại nơi mới trả thu nhập đến cuối năm không tính GTGC thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

4. Bổ sung về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán.

Căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 6, Điểm c quy định về khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

"- Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp có phần vốn góp."

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm c Sửa đổi, bổ sung điểm b.1, khoản 6 Điều 16 như sau:

“- Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán, doanh nghiệp có phần vốn góp. Trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

Căn cứ theo các quy định trên thì nếu cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trước đây: Chỉ quy định nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp có phần vốn góp.

5. Bổ sung về hóa đơn, khai, nộp thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê.

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 22Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và CQT không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này

Căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp đi thuê hạch toán chi phí căn cứ vào: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, bảng kê 01/TNDN

6. Bổ sung hướng dẫn về người nộp thuế như sau:

Căn cứ theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 2 Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia”.

7. Sửa đổi, bổ sung đối với thu nhập từ các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả.

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định như sau:

"đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc."

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 11 Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

"đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc."

Căn cứ theo quy định trên thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với Khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động .

8. Sửa đổi nội dung khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 12 Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

- Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Bổ sung trường hợp cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

9. Hướng dẫn rõ hơn về chuyển nhượng bất động sản.

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 13 Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau

- Người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì không thu thuế TNCN

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xây dựng tiêu hao vật tư, nguyên liệu và hạch toán chi phí vượt định mức

Xây dựng tiêu hao vật tư, nguyên liệu và hạch toán chi phí vượt định mức

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo