Home » Bài đăng » Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Bảo hiểm y tế giúp những hộ gia đình cá nhân khi bị ốm đau có thể được hỗ trợ một phần nào đó. Vậy khi hộ gia đình muốn tham gia bảo hiểm y tế cho gia đình thì đăng ký với UBND xã theo mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015.
Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình lập khi đăng ký cho hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Chủ hộ cần phải kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia nay không tham gia và chưa tham gia BHYT, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT. Chủ hộ lập mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT khi:
+ Tham gia BHYT,
+ Khi kê khai hoặc hoặc khi phát sinh tăng, giảm thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình,
Vậy mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu biểu này.

mau-dk01-danh-sach-ho-gia-dinh-tham-gia-bhyt
Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Tải mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại đây

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …