Home » Bài viết » Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

[04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….…………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………..………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………….

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 05/KK-TNCN, Mẫu số 05/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233