Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 3 phút đọc

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

bang-ke-hang-hoa-dich-vu-mua-vao Cột (1) - STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng Cột (2) - Ký hiệu mẫu hóa đơn Cột (3) - Ký hiệu hóa đơn Cột (4) - Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy Cột (6) -Tên người mua : Cột (7) -MST người mua : Cột (8) - Mặt hàng mua vào Cột (9) – Giá trị hàng hóa mua vào chưa có thuế GTGT: Cột (10) - Thuế suất Cột (11) - Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế + Cột (11) – Ghi chú: + Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT= Tổng cộng cột (9) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2). + Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện khấu trừ = Tổng cộng cột (11) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2). Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo