Home » Tin tức » Thuế » Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố thì có phải thực hiện khai thuế không và khai thuế thu nhập doanh nghiệp của các cơ sở sản xuất được thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết sau:

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sơ sản xuất
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sơ sản xuất

Quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sơ sản xuất

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 7 quy định như sau:

“7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

……

Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.”

Vậy khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất khi nào:

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trụ sở chính có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất khi có phát sinh tại các cơ sở đó.

– Đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố cơ sở hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN. Trụ sở chính có trách nhiệm khai quyết toán thuế tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở hạch toán phụ thuộc.

– Thuế TNDN phải nộp ở cơ sở sản xuất = Thuế TNDN phải nộp x Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc và tổng chi phí.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, thuế TNDN khi quyết toán thuế phải nộp, thuế TNDN khi hoàn thuế đều được phân bổ theo tỷ lệ trên.

Lưu ý: Từ năm 2015, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

Ví dụ:

Năm 2015, doanh nghiệp có số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 10 triệu đồng. Tổng chi phí toàn doanh nghiệp là 1 tỷ đồng trong đó chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc là 400 triệu đồng.

Thuế TNDN phải nộp tại cơ sở sản xuất phụ thuộc là:

10 x ( 400 / 1000) = 4 triệu đồng

Vậy doanh nghiệp phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất là 4 triệu đồng.

Tiền thuế TNDN phải nộp tại trụ sở chính là 10 – 4 = 6 triệu đồng.

Mời các bạn xem thêm các bài viết

Cách chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế và tài liệu khai bổ sung

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …