Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/03/2015 4 phút đọc

Căn cứ Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tài chính ban hành công văn 3916 /BTC-TCT ngày 26/03/2015 gửi tơi cục thuế các tỉnh hướng dẫn về việc thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt nội dung công văn như sau:

Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại
Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại

Nội dung việc hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại

Đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc nộp, thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về đối tượng nộp, mức nộp và thủ tục nộp thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2014/TT-BTC, công văn số 2544/BTC-TCT và công văn số 1419/TCT-DNL nêu trên.

Hàng quý, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính quý doanh nghiệp thực hiện khai, nộp vào NSNN số lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại. Kết thúc năm tài chính, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2015, doanh nghiệp thực hiện khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN năm 2015 và nộp vào NSNN số lợi nhuận còn còn lại còn phải nộp (nếu có) cùng thời điểm quyết toán thuế TNDN năm 2015. Các mẫu tờ khai thực hiện theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại.

Download tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập hóa đơn GTGT

Lập hóa đơn GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo