Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 7 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp muốn sử dụng bảo hiểm điện tử thì cần phải đăng ký giao dịch với cơ quan bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau:

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH

1. Đơn vị, bao gồm đon vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg).

Đơn vị có thể lập Tờ khai bằng phần mềm kê khai, sau đó, gửi đến cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Cơ quan BHXH

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra các thông tin kê khai: tình trạng mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử...; Neu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đon vị.

Trường họp không đủ điều kiện, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo (mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BHXH) vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông tin đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị về BHXH tỉnh, BHXH huyện nơi quản lý thu đối với đon vị.

2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Đơn vị

Trường họp thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, đơn vị truy cập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin.

Cơ quan BHXH

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị (mẫu 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg), tự động kiểm tra các thông tin kê khai: tình trạng mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử... ; cập nhật thông tin thay đổi, bổ sung và thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin cho đơn vị (mẫu 04/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai.

3. Đăng ký ngừng giao dịch điện tử

Đơn vị

Truy cập cổng thông tin của BHXH Việt Nam để lập và gửi Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tò (mẫu 03/NG-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg).

Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử do cơ quan BHXH gửi đến, đơn vị thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy theo quy định.

Trường họp đơn vị muốn tiếp tục sử dụng lại phương thức giao dịch điện tử thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Cơ quan BHXH

Nhận Tờ khai điện tử của đơn vị (mẫu 03/NG-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg), kiểm tra các thông tin kê khai.

Gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu 05/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BHXH) đến địa chỉ thư điện tử của đơn vị trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của đơn vị.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo