Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/04/2015 11 phút đọc

Ngày 14 tháng 04 năm 2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt nội dung về Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử như sau:

Nội dung Quyết định 528/QĐ-BHXH

Chương I: Quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; ủy ban nhân dân cấp xã, Trường học, Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện lựa chọn phương thức giao dịch điện tử (sau đây gọi chung là đơn vị).

Bảo hiểm xã hội các cấp. Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tà trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là Tổ chức I-VAN). Điều 2. Viết tắt và giải thích từ ngữ (xem chi tiếp tại Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH) Điều 3. Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử Đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại Văn bản này qua cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN...... (Xem chi tiếp tại Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528 Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

Chương II Quy trình đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Điều 4. Đăng ký qua cổng thông tin của BHXH Việt Nam Đơn vị, bao gồm đon vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH............. (Xem chi tiếp tại Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH) Điều 5: Đăng ký qua Tổ chức I-VAN Đơn vị truy cập cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi trực tuyến Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN............ (Xem chi tiếp tại Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN)

Chương III: Thủ tục, hồ sơ và thời hạn giải quyết, quy trình giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 6. Thủ tục, hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, Quyết định số 1018/QĐ-BHXH và các quy định sửa đổi, bổ sung của BHXH Việt Nam.

Mục 2: Quy trình giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Điều 7: Trách nhiệm của người lao động

1. Lập và nộp hồ sơ giấy cho đơn vị Người lao động kê khai thông tin trên tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo hồ sơ, tài liệu giấy, nộp cho đơn vị. Người lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai và trong hồ sơ, tài liệu giấy của mình. 2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan BHXH thông qua đơn vị.

3. Người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhận thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm do cơ quan BHXH gửi đến, hoặc người lao động truy cập cổng thông tin của BHXH Việt Nam để tra cứu thông tin.

Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị Hướng dẫn người lao động kê khai thông tin tờ khai theo mẫu quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ.... (Xem chi tiếp tại Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử) Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan BHXH (Xem chi tiếp tại Quy trình làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội) Điều 10 . Trách nhiệm người lao động

Lập hồ sơ đủ thành phần; kê khai trung thực, đúng, đủ thông tin theo quy định và hướng dẫn của đon vị, của cơ quan BHXH.

Phối hợp với đơn vị, cơ quan BHXH và cơ quan nhà nước có liên quan trong việc xác minh hồ sơ nhằm tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, trả kết quả kịp thời, đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai, lập hồ sơ của minh.

Điều 11. Trách nhiệm của đon vị

Lập hồ sơ đủ thành phần, kê khai chính xác, đúng, đủ thông tin; thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan BHXH, của Tổ chức I-VAN nơi đơn vị đăng ký giao dịch điện tử về việc lập hồ sơ điện tử; nộp hồ sơ kịp thời theo quy định.

Chịu trách nhiệm trưó'c pháp luật đối với hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử của đơn vị, của người lao động.

Phối hơp với cơ quan BHXH và cơ quan nhà nước có liên quan kiểm tra, xác minh hồ sơ các trường hợp có nghi vấn, có dấu hiệu gian lận, giả mạo;

phối hợp khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ. Điều 12. Trách nhiệm của Tổ chức I-VAN

Tổ chức I-VAN có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg, các cam kết tại Hẹyp đồng đã ký với cơ quan BHXH và các quy định về giao dịch điện tò có liên quan tại Văn bản này.

Điều 13. Trách nhiệm của BHXH tỉnh, BHXH huyện

Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Văn bản này; phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, Quyết định số 1018/QĐ-BHXH.

Đảm bảo về công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm; phối hẹyp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm để trục lợi.

Điều 14. Trách nhiệm của BHXH Việt Nam

Ban Thu: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra BHXH tỉnh ừong việc quản lý đăng ký giao dịch điện tử theo quy định.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Chịu trách nhiệm đảm bảo kỹ thuật, cài đặt, vận hành và xử lý sự cố kỹ thuật (nếu có) trong triển khai thực hiện giao dịch điện tử.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về Điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về Điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo