Doanh nghiệp mới thành lập nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/11/2014 5 phút đọc
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn . Vậy Doanh nghiệp mới thành lập nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý?

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Chương IV, Điều 27 quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, tại Điều 5, Khoản 4 về sửa đổi Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Trước đó theo Thông tư 39/2014/TT-BTC những doanh nghiệp mới thành lập phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Còn những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế cũng thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Đối với những doanh nghiệp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, và trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Nhưng từ ngày 01/09/2014, theo Thông tư 119/2014/TT-BTC những doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Thời hạn nộp những báo cáo khác không có gì thay đổi so với trước đó. Chỉ còn những doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế, thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những khái niệm cơ bản về tài sản cố định

Những khái niệm cơ bản về tài sản cố định

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo