Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/12/2015 4 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-cua-co-quan-thue

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

1)Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này, nội dung đăng ký bao gồm:

- Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực.

- Đăng ký chứng thư số để ký điện tử trên hóa đơn xác thực và giao dịch với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số.

2)Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế gửi Thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

- Trường hợp chấp nhận, cơ quan thuế thông báo thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp theo mẫu số 03/TB-HĐXTban hành kèm theo Quyết định này.

- Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thông báo lý do không chấp nhận cho doanh nghiệp theo mẫu số 03/TB-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

3)Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều tài khoản, doanh nghiệp truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) hoặc ph1ần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) thực hiện tạo các tài khoản cấp 2.

Toàn văn Quyết định 1209

Để có thể rõ hơn Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, mời các bạn xem toàn văn Quyết định 1209

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo