Công văn 833/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/02/2016 5 phút đọc

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 833/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng nhập khẩu khi thanh toán qua bên thứ 3. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 833/TCT-KK

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11889/CT-TT&HT ngày 26/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho trường họp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thanh toán tiền hàng vào tài khoản của một cá nhân ở nước ngoài, về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 ,2 ,3 ,4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chinh quy đinh về điều kiện khấu trừ đầu vào.

Căn cứ khoản 6b, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Chứng tò thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng được coi là hợp lệ và đủ điều kiện khấu trừ đầu vào, hoàn thuế và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là các chứng từ thanh toán không trái với quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính-Phủ''và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1; 2; 3; 4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 6c, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Trường họp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng

Tải Công văn 833/TCT-KK

Công văn Công văn 833/TCT-KK Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 675/TCT-KK về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Công văn 675/TCT-KK về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo