Công văn 880/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 880/TCT-CS gửi Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội về vấn đề chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 880/TCT-CS

Trả lời Công văn số 1861 CV/XDGTĐT ngày 18/11/2015 của Công ty cổ phân xây dựng giao thông đô thị Hà Nội vê miễn nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, Tong cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyêt định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ: ’

+Tại khoản 2 Điều 26 quy định:

2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác

+Tại điểm a, khoản 1 Điều 34 quy định:

Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

a)Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường họp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp thêm tiền chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội thực hiện nộp tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp theo thông báo của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 32 Điều 1 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tải Công văn 880/TCT-CS

Công văn Công văn 880/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 833/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Công văn 833/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo