Công văn 68309/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/10/2015 9 phút đọc

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68309/CT-HTr trả lời CP bảo hiểm bưu điện giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 68309/CT-HTr

Nội dung Công văn 68309/CT-HTr

Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện

Trả lời công văn số 2970/PTI-TCKT ngày 28/8/2015 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định:

“5. Sau khỉ đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng ỉiên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách,. trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. ”

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đinh, số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2Ỏ10 và Nghị định so 04/2014/NĐ-CP ngẩy 17/01/2014 của Chính phủ quy đinh, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“3. Trường hợp hóa đơn đã ỉập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đổ phát hỉện sai sốt thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghì rõ đỉều chỉnh (tăng, giám) số ỉượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng,.., tỉền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn so..., kỷ hiệu... Căn cứ vào hoã đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghì số âm

Căn cứ khoản 2.đ Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định về hỏa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:

“đ) Đối với. trườrìg hợp hoàn trả phí bảo hỉểm và giảm hoa hồng môi giới hảo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hỉểm là tổ chức kinh doanh, khỉ hoàn trả phỉ bảo hiếm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hỉểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiếm ỉập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rỗ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, ỉý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đom này là căn cứ để doanh nghiệp bảo kiểm điều chỉnh doanh số bán, sổ thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chỉ phỉ mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiếm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiếm phải ỉập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiếm được hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiếm mà doanh nghiệp bảo hiếm đã thu (số kỷ hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), ỉỷ do hoàn trả phí bảo hiếm. Biên bản này được ỉưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiếm đế ỉàm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuê GTGT của doanh nghiệp bảo hiếm. Trường hợp khách hàng không cung câp được hóa đom thu phí bảo hiếm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tạỉ doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiếm chưa bao gồm thuế GTGT... ”

Căn cứ các quy định trên, trường họp Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện có thành lập thêm một số Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc mới (sau đây được gọi là Công ty mới thành lập) ừên cơ sở tách ra từ một bộ phận của các công ty thành viên hiện hữu (sau đây được gọi là Công ty bị tách):

Trong quá trình theo dõi và quản lý tiếp theo, một số khách hàng đã yêu cầu hoàn phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm do Công ty bị tách ký hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng trưóc đó. Neu các họp đồng nảy đã được bàn giao và đơn vị đã có công văn thông báo về sự thay đổi và chuyển giao quyền lợi và nhiệm vụ của các hợp đồng này tới các khách hàng thì Công ty mới thành lập sẽ đứng ra giải quyết việc hoàn phí bảo hiểm, ký biên bản hoàn phí và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu cho khách hàng. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số phí bảo hiểm hoàn lại, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số..ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty mới thành lập và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm cho khách hàng, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Khoản 2.đ Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính

Tải Công văn 68309/CT-HTr

Công văn 68309/CT-HTr Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các yêu cầu về lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200

Các yêu cầu về lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo