Công văn 4641/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 6 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4641/TCT-CS gửi Cục Thuê tỉnh Long An vấn đề thuế GTGT cho hàng hóa cho biếu tặng . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4641/TCT-CS của tổng cục thuế

Nội dung Công văn 4641/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuê tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1215/CT-TTHT ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về thuế GTGT đối với hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa cho, biếu, tặng Tong cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 7, Khoản 5 Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đôi với sản phẩm, hàng hóa dùng đế trao đối, biếu tặng, cho như sau:

Tại Khoản 3 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng đế trao đối, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuê GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng ỉoạỉ hoặc tương đương tại thời đỉêm phát sinh các hoạt động này. ”

Tại Khoản 5 Điều 14 hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoả (kể cả hàng hoả mua ngoài hoặc hàng hoả do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng đế cho, biêu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. ”

Tại Điều 15 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giả trị gia tăng đầu vào

Cỏ hoá đom giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào... Có chứng từ thanh toán không dũng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khấu) từ hai mươi triệu đông trở lên, trừ trường hợp tong giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dân tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyến tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bản (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đãng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tố chức cung ứng dịch vụ thanh toán ...”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khi cho biếu tặng hàng hóa, dịch vụ thì Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT tương ứng. Doanh nghiệp phải kê khai và tính nộp thuế GTGT đầu ra của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được dùng để cho, biêu, tặng.

Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để cho biếu, tặng nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tải Công văn 4641/TCT-CS

Công văn 4641/TCT-CS tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo