Công văn 4600/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 7 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4600/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Đà Nằng vấn đề vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4600/TCT-CS

Nội dung Công văn 4600/TCT-CS

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nằng.

Trả lời Công văn số 2666/CT-KTT2 ngày 12/8/2015 của Cục Thuế thành phô Đà Nang về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điêu 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định vê các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thắm quyển xử phạt vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực quản lỷ nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
  2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lỷ nhà nước vể giả, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó đế xử phạt.
Tại Khoản 1, Khoản 2,Khoản 3, Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điêu 22. Hành vi vi phạm quy định đăng kỷ, kê khai phí, lệ phí

  1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vỉ phạm lần đầu đôi với hành vi đăng kỷ, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.
  2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đông trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng kỷ, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phỉ, lệ phỉ.
  3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đong đoi với hành vi khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán đế cung cấp cho cơ quan quản ỉỷ nhà nước theo quy định.
  4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đoi với hành vi không đăng kỷ, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định."

Tại Điều 1, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định vê xử phạt vi phạm hành chính vê thuê và cưỡng chê thi hành quyết định hành chính thuế:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đổi tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Phạm vi điêu chỉnh

Chương này quy định về hành vi vi phạm hành chỉnh vê thuê, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thấm quyển xử phạt và thi hành quyêt định xử phạt vi phạm hành chính vê thuê.

Vỉ phạm hành chính về thuế bao gồm vỉ phạm quy định của Luật quản ỉỷ thuế, Luật sửa đổi, bố sung một sổ điều của Luật quản lý thuê (sau đây gọi là Luật quản lý thuế) đối với: Các loại thuế; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiên sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này khôns ảp dung đổi với vi pham hành chính vê phi lê phí, hóa đơn và vi phạm hành chỉnh về thuế đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. "

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nằng áp dụng Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ trong xử phạt các hành vi vi phạm về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản.

Tải Công văn 4600/TCT-CS

Công văn 4600/TCT-CS tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4598/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4598/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo