Công văn 4399/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 4 phút đọc

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4399/TCT-QLN trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về vấn đề vướng mắc về không tính tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4399/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4399/TCT-QLN

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5362/CT-QLCCN ngày 06/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc không tính tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất, về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đến ngày 20/08/2015 Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất hết thời hạn gia hạn số thuế còn nợ nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư thanh toán bằng vốn NSNN theo điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định:

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế. ”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất nêu tại Công văn số 5362/CT-QLCCN ngày 06/10/2015 (nêu trên) thuộc đối tượng được tiếp tục giải quyết không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Tải Công văn 4399/TCT-QLN

Công văn 4399/TCT-QLN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4392/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4392/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo