Công văn 4392/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/10/2015 7 phút đọc

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4392/TCT-DNL trả lời Công ty cổ dịch vụ kỹ thuật viễn thông về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4392/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4392/TCT-DNL

Kính gửi: Công ty cổ dịch vụ kỹ thuật viễn thông.

" Tổng cục Thuế nhận được công văn số 544/TST-KTTKTC của Công ty cô phân dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST) nêu vướng mắc về việc thuế suất thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài theo hợp đồng số 310309/HW-TST ký tháng 03 năm 2009. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“1.1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ dịch vụ quy định tại Mục II Phần A Thông tư này), bao gồm:

  • Dịch vụ hoặc dịch yụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;
  • Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam. ”

Tại tiết bl điểm 2.1.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

ubl) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế GTGT khi xác định số thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế GTGT đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo qui định tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Trường họp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh và mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị họp đồng.”

Tại điểm 2.2 Mục III phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thuế suất thuế GTGT:

Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT là thuế suất quv định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành”

Tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trênquy định về mức thuế suất thuế GTGT :

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông được Ban quản lý dự án các công trình viễn thông ủy thác kỷ và thực hiện gói thầu “ thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị MAN-Ethemet” (gọi tắt là hợp đồng nhà thầu) với nhà thầu Huawei Technologies Co.,Ltd trong đó có quy định về giá trị thiết bị và giá trị dịch vụ kèm theo bao gồm: giá trị của phần mềm và bản quyền phần mềm, giá trị dịch vụ kĩ thuật, giá trị dịch vụ đào tạo nhằm đưa máy móc, thiết bị đi vào hoạt động thì về thuế GTGT nhà thầu thực hiện như sau:

  • Đối với hợp đồng nhà thầu bao gồm cung cấp máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ kèm theo họp đồng nhà thầu nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp thì áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị họp đồng tương ứng và mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.
  • Đối với giá trị dịch vụ đào tạo để vận hành hệ thống thiết bị do nhà thầu cung cấp là một phần dịch vụ kèm theo nhằm đưa hệ thống máy móc thiết bị đi vào hoạt động và được tiêu dùng ở Việt Nam nên thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại điểm 1.1 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tải Công văn 4392/TCT-DNL

Công văn 4392/TCT-DNL Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 68507/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Công văn 68507/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo