Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 5 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4278/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4278/TCT-CS

Nội dung Công văn 4278/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1066/CT-KTT1 ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.8 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế: Đối với cơ sở kinh

doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước.”

Tại tiết a.3 khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT: “a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.3) Trường họp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.”

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuê, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số.. ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điêu chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và công văn số 1419/UBND-CNXD ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, theo đó: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi được xuất hóa đơn điều chỉnh đối với hai hóa đơn do Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Quảng Ngãi đã xuất cho Công ty Giày RIEKER Việt Nam. Giá đất được trừ để làm căn cứ tính thuế GTGT xác định theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Tải Công văn 4278/TCT-CS

Công văn 4278/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4279/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4279/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo