Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Chi phí lãi vay là khoản chi phí có thể được xem như là một loai chi phí được trừ của doanh nghiệp. Trường hợp, Doanh nghiệp có Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung như sau:

1. Mức lãi suất được tính vào chi phí được trừ

Đối với các khoản vay từ cá nhâ, tổ chưacs không phải tín dụng, lãi suất vay được quy định như sau
Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ
Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ
Theo Điểm 2.17 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung như sau: Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Như vậy, trong trường hợp Doanh nghiệp đi vay vốn của cá nhân thì lãi suất sẽ được tối đa 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Ví dụ: Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay là 10%/năm thì lãi vay tối đa của doanh nghiệp là 15%

2. Vay vốn khi phần vốn điều lệ chưa góp đủ

Theo Điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN có quy định như sau: Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ. – Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:
  • Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.
  • Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.
Ví dụ: Vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty A là 1,5 tỷ đồng. Các thành viên cố đông đã góp 1 tỷ đồng (còn thiếu 500 triệu đồng). Công ty đi vay vốn 1 tỷ đồng với lãi suất 10%/tháng Vậy, lãi suất phải trả là 1 tỷ x 10% = 10 triệu đồng/tháng Lãi suất không được trừ (do còn thiếu 500 triệu đồng) là 500 x 10% = 5 triệu đồng Lãi suất được trừ là (10 – 5)= 5 triệu đồng Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí sửa chữa tài sản cố định mua bằng nguồn vốn phúc lợi

Chi phí sửa chữa tài sản cố định mua bằng nguồn vốn phúc lợi

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo