Chế độ thai sản có được tính theo khu vực hay không

Phụ cấp khu vực cho người hưởng bảo hiểm xã hội

Khi người lao động nữ nghỉ sinh con và hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng của người lao động đó có được tính theo từng khu vực hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Chế độ thai sản có được tính theo khu vực hay không

Cách tính chế độ thai sản Chế độ thai sản có được tính theo khu vực hay không

Cở sở đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 

“Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.”

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

“Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.”

Cách tính chế độ thai sản

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Do vậy,  Chế độ thai sản KHÔNG  tính theo khu vực. Vì vậy mà chế độ thai sản sẽ là như nhau đối với mọi cá nhân và chỉ phụ thuộc vào tiền lương tháng mà người lao động đã đóng trước đó

Các bài viết tham khảo