Cách khấu trừ thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 5 phút đọc
Thời điểm cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp thường thuê các lao động thời vụ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khấu trừ thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, thử việc hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, tại Chương IV, Điều 25, Khoản 1, Điểm i quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

"Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân"

Như vậy:

Người lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng nếu thu nhập dưới 2 triệu đồng/ lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của NLĐ, không cần làm bản cam kết 23BCK-TNCN

Người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có thu nhập trên 2 triệu đồng/ lần khi trả lương, không bị khấu trừ thuế TNCN khi:

- Làm bản cam kết 23BCK-TNCN

- Có Mã số thuế cá nhân

- Có thu nhập duy nhất tại một nơi

Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. (Theo mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo TT 156 ).

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (Theo mẫu 05BBK/TNCN) và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạch toán chi phí bảo hành hàng hoá

Hạch toán chi phí bảo hành hàng hoá

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo