Các khoản phụ cấp nào không tính đóng bảo hiểm xã hội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/11/2015 5 phút đọc

Từ thời điểm năm 2016, trong công thức tính bảo hiểm cho người lao động và doanh nghiệp thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm lương và các khoản phụ cấp của doanh nghiệp cho người lao động. Vậy những khoản phụ cấp nào không tính đóng bảo hiểm xã hội. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề này như sau

Các khoản phụ cấp nào không tính đóng bảo hiểm xã hội Các khoản phụ cấp nào không tính đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH được quy định như sau:

- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động thì tiền lương ghi trong Hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: - Mức lương theo công việc hoặc chức danh; - Phụ cấp lương; - Các khoản bổ sung khác.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương; chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương sang thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng, trên cơ sở đó rà soát, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định, làm căn cứ tiền lương, đóng BHXH đối với người lao động theo tiền lương mới quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế năm 2016

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo