Bản tin văn bản thuế - VTCA

haivtca Tác giả haivtca 18/05/2015 13 phút đọc
  1. Công văn 4403/BTC-CST ngày 06/4/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất

Thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được xử lý như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh (CSKD) không được bồi thường thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào này.

- Trường hợp hợp đồng bảo hiểm (BH) quy định giá trị bồi thường gồm thuế GTGT, CSKD nhận tiền bồi thường xuất hóa đơn GTGT, kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT được bồi thường và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất này.

- Trường hợp doanh nghiệp BH ủy quyền cho người tham gia BH sửa chữa tài sản, doanh nghiệp BH thanh toán cho người tham gia BH phí BH tương ứng với hợp đồng BH thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường BH.

  1. Công văn số 1540/TCT-KK ngày 22/04/2015 hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Thuận Vũ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (thông qua mua gom than cây từ gỗ tạp, lá buông khô của cư dân biên giới Campuchia, có giá trị dưới 20 triệu đồng đối với từng người bán và tập kết để làm thủ tục nhập khẩu một lần) không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Công ty không đáp ứng được điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

  1. Công văn số 1582/TCT-CSngày 23/04/2015 về chính sách thuế GTGT

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Bình Dương đã có sản phẩm chịu thuế GTGT bán ra từ tháng 4/2014 và Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia cầm ở Long An đã có sản phẩm chịu thuế GTGT bán ra từ tháng 1/2015; Công ty đã có văn bản cam kết sử dụng các sản phẩm gia cầm không chịu thuế GTGT của Chi nhánh Bình Dương để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT tại Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia cầm ở Chi nhánh Long An. Theo đó, … chấp thuận việc Công ty TNHH Ba Huân đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào hình thành tài sản cố định đầu tư tại Chi nhánh Bình Dương, bao gồm cả việc áp dụng từ tháng 06/2011 đến tháng 07/2013. Từ năm 2014 và năm 2015, việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

  1. Công văn số 1595/TCT-DNL ngày 24/04/2015 về thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Trường hợp Công ty Electicité et Eaux de Madagascar SA là công ty được thành lập theo luật pháp Cộng hòa Pháp chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần trong công ty con (là Công ty EEM Victoria Limited được thành lập theo luật pháp Hồng Kông - sau đây gọi là Công ty EEM HK, mà Công ty EEM HK có đầu tư vốn vào Công ty Victoria Cần Thơ) cho cổ phần Du lịch Thiên Minh, Cục Thuế thành phố Cần Thơ rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định thu nhập của Công ty Electicité et Eaux de Madagascar SA (liên quan đến chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Victoria Cần Thơ tại Việt Nam) để hướng dẫn Công ty khai, nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

  1. Công văn số 1597/TCT-DNL ngày 24/04/2015 về kê khai nộp thuế TNDN của NHNNo & PTNT

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch toán toàn ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính và các khoản thu nhập khác gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng thì phải khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của hoạt động kinh doanh khác này tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

  1. Công văn số 1608/TCT-CS ngày 24/04/2015 về cách xác định nguyên giá công trình xây dựng

Trường hợp Công ty phá dỡ tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng và mở rộng nhà máy mới thì nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.

  1. Công văn số 1631/TCT-CS ngày 27/04/2015 về việc ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty TNHH Thủy điện Mê Kông II thành lập năm 2005 tại tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2008 được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000020 để thực hiện dự án thủy điện Đắk N’Teng thì dự án đầu tư này là dự án đầu tư mở rộng của Công ty; năm 2011 dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, đến năm 2013 phát sinh thu nhập chịu thuế thì năm 2013 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng nêu trên.

Từ năm 2015, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định về thuế TNDN tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

  1. Công văn số 1693/TCT-TNCN ngày 05/05/2015 về kê khai quyết toán thuế TNCN

Trường hợp người lao động nước ngoài (ở những nước có ký Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập) lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 12/4/2014 đến 31/12/2014 và đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 thì cá nhân phải tổng hợp thu nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014 (được tính tròn tháng) và cá nhân có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế.

  1. Công văn số 1698/TCT-CS ngày 06/05/2015 về chính sách thuế TNDN

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh tại đăng ký kinh doanh có ngành nghề đóng mới tàu thuyền và phát sinh thu nhập từ hoạt động đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản thì thuộc thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 25/8/2014 (ngày Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành). Công ty phải hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC.

  1. Công văn số 1700/TCT-CS ngày 06/05/2015 về việc hạch toán chi phí được trừ đối với khoản chi phí trồng lại rừng và tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ việc bán gỗ

Trường hợp các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp có phát sinh thu nhập từ việc bán gỗ thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

* Về vấn đề hạch toán chi phí đối với khoản chi phí trồng lại rừng:

+ Trường hợp khoản chi phí trồng lại rừng của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đủ điều kiện để hình thành tài sản cố định hữu hình theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính sẽ được tính vào giá trị tài sản cố định (vườn cây lâu năm) và thực hiện trích khấu hao vào chi phí theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp khoản chi phí trồng lại rừng của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp không đủ điều kiện hình thành tài sản cố định hữu hình theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính thì chi phí trồng lại rừng này là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và được trừ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn VTCA

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ

Khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo