Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN » Tổng hợp luật thuế TNCN

Tổng hợp luật thuế TNCN

Quy định về thuế Thu nhập cá nhân trong bao gồm 3 thông tư: Thông tư 111/2013/TT-BTCThông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTCĐại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế TNDN để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN

Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành văn bản số 111/2013/TT-BTC về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luậ thuế thu nhập cá nhân

  • Toàn văn nội dung Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây

Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ngày 28/08/2014 Bộ tài chính ban hành thông tư số 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Thông tư số 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014  của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 

  • Toàn văn nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ngày 10/10/2014, Bộ tài chính ban hành văn bản số 151/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều tại các nghị định  quy định về thuế.

  • Toàn văn nội dung Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
  • Slide bài giảng về Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 92/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  • Toàn văn nội dung Thông tư 92/2015/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 92/2015/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần quản lý thuế

Slide bài giảng về luật thuế TNCN Tại đây

Bài tập về luật thuế TNCN Tại đây

Video và Mp3 bài giảng Tại đây

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …