Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN » Quy định phạt về chậm nộp đóng bảo hiểm bắt buộc

Quy định phạt về chậm nộp đóng bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc ngày càng tăng các chế tài và mức phạt tiền ngày càng cao đối với những doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm. Mời các bạn tham khảo những quy định về tiền phạt bảo hiểm của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi trích bảo hiểm xã hội để nộp cho nhân viên thường chậm nộp tiền bảo hiểm. Vậy mức phạt về chậm nộp bảo hiểm được quy định như thế nào? Có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

1. Quy định của bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Nghị định 95/2013/NĐ-CP tại Chương III, Điều 26, Khoản 2 quy định về vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ theo quy định trên, nếu doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm đó nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

2. Quy định của luật thuế TNDN.

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.36 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ theo quy định trên thì khoản phạt do chậm nộp tiền BHXH, BHTN cho cơ quan bảo hiểm là một khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

3. Hạch toán kế toán.

Mặc dù khoản phạt chậm nộp tiền bảo hiểm không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nhưng đây là một khoản chi của doanh nghiệp do đó doanh nghiệp cần phải hạch toán đầy đủ các khoản chi phí này.

Hạch toán:

Nợ TK 811

       Có TK 111, 112

Lưu ý: Khi làm quyết toán thuế TNDN bạn loại chi phí này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN (Ghi chi phí này vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai Quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN)

Tiếp theo

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Như đã chia sẻ nhiều về khoản chi phí lương hợp lý, tuy nhiên đối …