Những quy định và nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2017

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 8 phút đọc

Báo cáo tài chính là tổng hợp các số liệu từ sổ kế toán theo chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh một cách có hệ thống tình hình tài sản doanh nghiệp, tình hình hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình quản lý và sử dụng vốn … của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định vào một hệ thống biểu mẫu quy định thồng nhất. Vậy làm báo cáo tài chính có những nguyên tắc và yêu cầu gì? Đại lý thuế Công Minh xin được trình bày trong bài viết những quy định và nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2017

1. Các nội dung cần trình bày trên báo cáo tài chính

Tại Điều 5, Chuẩn mực kế toán số 21– Trình bày báo cáo tài chính quy định về các nội dung cần trình bày trong báo cáo tài chính bao gồm:
  • Tài sản
  • Nợ phải trả
  • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh
  • Lãi và lỗ
  • Các luồng tiên
Các doanh nghiệp còn phải cung cấp đầy đỉ các thông tin khác trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ảnh trên báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách doanh nghiệp áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bao gồm: nhung-quy-dinh-va-nguyen-tac-trong-lap-bao-cao-tai-chinh-2015

3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc lập và trình báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải tuân thủ theo các yêu cầu được quy định tạiChuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính gồm: Đảm bảo được những yêu cầu với báo cáo tài chính việc lập hệ thống báo cáo tài chính cần tuân thủ những nguyên tắc sau: – Kinh doanh liên tục: Báo cáo tài chính phải được lập trên giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục, sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường ở tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định hay buộc phải ngừng hoạt động, hay phải thu hẹp đáng kể quy mô của mình. – Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Các giao dịch, sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ thời điểm thực thu, thực chi, được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán có liên quan. – Nguyên tắc nhất quán: Việc trình bày, phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác Tính trọng yếu và tập hợp: Từng khoản mục trọng yếu được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Những khoản mục không trọng yếu thì không cần phải trình bày riêng rẽ. Thông tin trọng yếu là thông tin nếu như không được trình bày thì có thể gây ảnh hưởng tới việc quyết định kinh tế của đối tượng sử dụng thông tin dựa trên báo cáo tài chính. Nguyên tắc bù trừ: Không được bù trừ tài sản và nợ phải trả, phải ghi riêng biệt các khoản Được bù trừ doanh thu, thu nhập khác và chi phí theo quy định chuẩn mực kế toán Nguyên tắc có thể so sánh Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Để trình bày báo cáo tài chính nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu các quyết định kinh tế người sử dụng và cung cấp các thông tin đáng tin cậy khi:
  • Trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính. Tình hình, kết quả kinh doanh cả doanh nghiệp
  • Phản ánh đúng bản chất kinh tế các giao dịch, sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng.
  • Trình bầy khách quan và không thiên vị.
  • Tuân thủ theo nguyên tắc thận trọng
  • Trình bày đầy đủ các khía cạnh trọng yếu
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết sau:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hàng tồn kho và các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho và các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo