Home » Bài viết » Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • 1. Thuế tính bằng thóc ([25] = [21] x [24]);
    Nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.
  • 2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: nếu được miễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % được giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.

Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/SDNN, Mẫu số 01/SDNN theo thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …